TOWARZYSTWO
TEOLOGÓW
DOGMATYKÓW

skupia środowisko polskich teologów katolickich specjalizujących się w dogmatyce

powiadom znajomych...

informacje i statut

TTD powstało poprzez przekształcenie Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich przy KEP w stowarzyszenie. Konferencja Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku zatwierdziła Statut Towarzystwa Teologów Dogmatyków na czas nieokreślony. Tym samym KEP nadała Towarzystwu Teologów Dogmatyków, jako prywatnemu stowarzyszeniu wiernych, działającemu na terenie Polski kościelną osobowość prawną w rozumieniu kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

STATUT TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Teologów Dogmatyków”.
2. Towarzystwo Teologów Dogmatyków, nazwane dalej „Towarzystwem”, ma charakter naukowy.
§ 2
1. Towarzystwo jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Towarzystwo kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.
§ 4
Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: Towarzystwo Teologów Dogmatyków.

Rozdział 2. Cele i środki działania
§ 5
1. Celem Towarzystwa jest:
1) analiza sytuacji człowieka, świata i Kościoła w świetle Objawienia Bożego,
2) promocja teologii w środowiskach kościelnych i naukowych,
3) wspieranie prac doktrynalnych Konferencji Episkopatu Polski,
4) organizowanie seminariów naukowych i sympozjów,
5) troska o dydaktykę teologii dogmatycznej.
2. Cel ten jest osiągany w szczególności poprzez:
1) popieranie kontaktów między teologami i dialogu ekumenicznego, dialogu między religiami oraz dialogu teologii z kulturą,
2) wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji,
3) współpracę ze towarzystwami teologicznymi, także z innych krajów,
4) współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi,
5) przynajmniej raz w roku organizowaną sesję naukową.

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa
§ 6
Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych.
§ 7
Wniosek o przyjęcie do Towarzystwa winien być zgłoszony do Zarządu na piśmie. Wymaga on pisemnego poparcia dwóch członków Towarzystwa. Zarząd decyduje o przyjęciu zainteresowanego i informuje go o tym w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia,
§ 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być: osoby fizyczne - duchowne i świeckie, należące
do Kościoła Rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, w szczególności: pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów i instytutów teologii oraz wyższych seminariów duchownych z Polski oraz z zagranicy.
2. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa.
§ 9
Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.
§ 10
1. Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, Mogą nimi zostać wybitni teologowie oraz duchowni rzymskokatoliccy, także z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich,
2. Członek honorowy ma prawo do informacji o pracach Towarzystwa i do otrzymywania publikacji Towarzystwa.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni:
1) uczestniczą w pracach Towarzystwa,
2) uzyskują informacje o pracach Towarzystwa,
3) korzystają z oferowanych przez Towarzystwo możliwości dalszego rozwoju naukowego,
4) biorą czynny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym,
5) posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2) płacenia składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje:
1) z chwilą śmierci członka,
2) po pisemnej rezygnacji złożonej przez członka,
3) przez wykluczenie z Towarzystwa.
4. Członek zwyczajny Towarzystwa może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa, gdy:
1) nie uiszcza składek przez dwa kolejne lata,
2) nie przestrzega postanowień Statutu oraz decyzji władz Towarzystwa lub w inny sposób działa na jego szkodę,
3) publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice [por. kan. 316 § 2 KPK].
5. Członek wykluczony przez Zarząd posiada prawo odwołania się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa
§ 12
Organami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 13
Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Towarzystwa, odbywa się przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby może być zwoływane częściej. Może się ono odbyć podczas dorocznej sesji naukowej Towarzystwa.
§ 14
Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o tym pisemnie (e-mailowo) wszystkich członków zwyczajnych przynajmniej na miesiąc przed planowanym jego terminem. Zarząd wskazuje czas i miejsce Warnego Zebrania. W ciągu dwóch tygodni od informacji o Zebraniu członkowie powinni zgłaszać do Zarządu swoje wnioski. Zarząd przygotowuje program Zebrania. Zarząd powinien przewidywać również czas na modlitwę, także za zmarłych teologów.
§ 15
Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest jego honorowym przewodniczącym.
§ 16
1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu i wykonania budżetu bezwzględną większością głosów uczestników spotkania oraz uchwala budżet na następny rok.
2. Rok działalności Towarzystwa kończy się 31 sierpnia każdego roku.
§ 17
1. Zarząd Towarzystwa składa się z:
1) prezesa,
2) wiceprezesa,
3) sekretarza-skarbnika,
4) dwóch członków.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora.
3. Prezesem powinien być profesor lub doktor habilitowany, a wyjątkowo doktor, jeśli przemawiają za tym poważne racje.
§ 18
1. Prezes i Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio, na trzy lata - przez Walne
Zebranie, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wybrana z grona nie kandydujących do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.
§ 19
1. Zarząd kieruje sprawami Towarzystwa zgodnie ze Statutem, w tym ustala wysokość składki.
2. Spotkania Zarządu odbywają się kilka razy w roku i są protokołowane.
3. Prezes kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
4. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119 n. 1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
§ 20
1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
2. W razie śmierci lub rezygnacji wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich obowiązki innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 21
Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:
1) powiadomienie członków Towarzystwa o Walnym Zebraniu,
2) powiadomienie członków Towarzystwa o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu,
3) prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Towarzystwa,
4) przyjmowanie rocznych składek od członków Towarzystwa oraz innych wpływów,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa, a także wydatków i wpływów.
§ 22
Walne Zebranie lub Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Towarzystwa.
§ 23
1. Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie.
2. Komisja ocenia zgodność działalności Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. Składa też wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu albo wniosek o jego odwołanie w trakcie trwania kadencji.
§ 24
Towarzystwo podlega Komisji do spraw Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział 5. Osobowość prawna i majątek
§ 25
Towarzystwo, do czasu dopełnienia formalności określonych w § 26, nie posiada osobowości prawnej cywilnej, a tylko osobowość prawną kościelną i nie może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych. Posiada jednak własny budżet pochodzący ze składek członków oraz innych wpływów.
§ 26
1. Towarzystwo obok osobowości prawnej kościelnej może posiadać osobowość prawną cywilną. Decyzja, co do czasu i sposobu uzyskania osobowości prawnej cywilnej wymaga osobnej uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.
2. W przypadku uzyskania przez Towarzystwo osobowości prawnej cywilnej może ono posiadać własny majątek. Do Zarządu tym majątkiem stosuje się w szczególności przepisy niniejszego rozdziału.
§ 27
Towarzystwo posiada własne środki materialne pochodzące między innymi:
1) z subwencji lub dotacji,
2) z darowizn, spadków, zapisów, itp.,
3) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jego własność oraz z obrotu tym majątkiem.
§ 28
W dysponowaniu środkami materialnymi Towarzystwo wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przestrzega innych przepisów, w szczególności kan. 1282, kan. 1284 § l i kan. 1290 KPK.
§ 29
Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu prezesa i sekretarza. Prezes i sekretarz mogą upoważnić swoich zastępców.
§ 30
Prezes zarządza funduszami Towarzystwa w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem:
1) jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i danym, w zakresie zwykłego zarządu oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie,
2) reprezentuje Towarzystwo przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem są w szczególności: bez względu na wartość przedmiotu czynności - zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki, a także inne czynności, gdy wartość
ich przedmiotu przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15.000 Euro - w szczególności zaciągnięcie kredytu i pożyczki. Na dokonanie tych czynności wymagana jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda Walnego Zebrania.

Rozdział 6. Przepisy końcowe
§ 31
Statut Towarzystwa może być zmieniony w całości lub w części przez uchwałę Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, obecnych na Walnym Zebraniu zwyczajnych członów Towarzystwa, Uchwała ta obowiązuje od chwili zatwierdzenia jej przez Konferencję Episkopatu Polski.
§ 32
Każdy zwyczajny członek Towarzystwa ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do statutu, przynajmniej na trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.
§ 33
1. Towarzystwo może zostać rozwiązane:
1) uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych - uchwała ta winna być zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski,
2) uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, w sytuacji, o której mówi kan. 326 § l KPK.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa jego dokumentację należy przekazać Sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski
na swym 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku, zatwierdziła Statut na czas nieokreślony.

podpisał Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

WŁADZE TOWARZYSTWA

prezes:

ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (WT US, Koszalin)

wiceprezes: 

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz prof. UWM (WT UWM, Olsztyn)

sekretarz/skarbnik: 

ks. dr Bogdan Kulik MSF (WT UAM, Kazimierz Biskupi)

członkowie: 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław)

ks. dr hab. Tomasz Nawracała prof. UAM (WT UAM, Poznań)

komisja rewizyjna: 

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (UPJPII, Kraków)

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński prof. UMK (WT UMK, Toruń)

ks. dr Mariusz Jagielski (WT US, Gorzów Wielkopolski) 


Wcześniejsze zarządy:

2017-2023

prezes:
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII, Kraków)
wiceprezes:
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)
sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzW (ASzW, Warszawa)
członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL, Lublin)
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (UPJPII, Tarnów

2014-2017

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)
Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)
Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)
Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)


2011 - 2014
Prezes:
ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, prof. PFT (Wrocław)
Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)
Sekretarz/skarbnik:
ks. dr Andrzej Choromański (Warszawa- Łomża)
Członkowie:
ks. dr Robert Woźniak (Kraków)
ks. dr Andrzej Proniewski (Białystok)
 
- 2011
Prezes:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Wiceprezes:
ks. dr hab. Krzysztof Guzowski prof. KUL
Sekretarz, skarbnik:
ks. dr Grzegorz Barth
Członkowie:
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja prof. KUL
ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk

CZŁONKOWIE

Zainteresowanych członkostwem prosimy o wypełnienie deklaracji (wymagana rekomendacja dwóch członków) i przesłanie jej na adres Towarzystwa.

Deklaracja członkowska

członkowie honorowi

Czesław Bartnik
Edward Białogłowski
Bogdan Brzuszek OFM
Stanisław Budzik
Mieczysław Cisło
Antoni Dunajski
Franciszek Dylus
Wojciech Hanc
Roman Karwacki
Józef Krasiński
Tomasz Ludwisiak SJ
Stanisław Napierała
Stanisław Celestyn Napiórkowski
Alfons Nossol

Edward Ozorowski
Czesław Parzyszek
Bolesław Pylak
Roman Rogowski
Czesław Rychlicki
Jacek Salij OP
Teofil Siudy
Alfons Skowronek
Władysław Sowa
Janusz Strojny
Wiesław Szymona OP
Stanisław Welenc
Teofil Wilski
Julian Wojtkowski 

członkowie zwyczajni

Marek Adamczyk
Elżbieta Adamiak
Marian Antoniewicz
Janusz Aptacy
Jarosław Babiński
Grzegorz Bachanek
Grzegorz Barth
Grzegorz Bartosik OFMConv.
Paweł Beyga
Krzysztof Bielawny
Jerzy Bielecki
Ignacy Bokwa
Wojciech Borowski
Jerzy Buczek
Janusz Bujak
Jan Chaim CSsR
Franciszek Krzysztof Chodkowski OFM
Andrzej Choromański
Zbigniew Chromy
Mirosław Chrzęstek
Tomasz Chrzęstek
Janusz Chyła
Jan Cichoń
Andrzej Czaja
Tomasz Czura
Paweł Czyż
Andrzej Dańczak
Marcin Cezary Dąbrowski
Wiesław Dąbrowski
Wacław Depo
Andrzej Dębski
Szymon Drzyżdżyk
Waldemar Fac
Bogdan Ferdek
Marta Ficoń
Jacek Adam Froniewski
Bogumił Gacka
Wojciech Gałda
Dariusz Gardocki SJ
Krzysztof Gąsecki
Janusz Giec
Marta Giglok
Albert Glaeser
Zygfryd Glaeser
Krzysztof Antoni Golas
Michał Golubiewski OP
Krzysztof Góźdź
Jarosław Grabowski
Remigiusz Gruca OFM
Leszek Grula 

Krzysztof Guzowski
Katarzyna Halkowicz
Marcin Hołuj
Benedykt Jacek Huculak OFM
Mariusz Jagielski
Marek Jagodziński
Piotr Jaskóła
Paweł Jasina
Grzegorz Jaśkiewicz
Sylwester Jaśkiewicz
Wojciech Jaźniewicz
Grzegorz Jędrzejczyk
Jacek Jezierski
Magdalena Jóźwik
Tadeusz SCJ Kałużny
Przemysław Kantyka
Elżbieta Kasjaniuk
Łukasz Kasperek
Artur Kasprzak
Jacek Kempa
Paweł Kiejkowski
Zdzisław Kijas OFMConv.
Karol Klauza
Mieczysław Kinaszczuk
Dariusz Klejnowski-Różycki
Paweł Klimczak OP
Antoni Klupczyński
Bogusław Kochaniewicz OP
Jan Koclęga
Agnieszka Konieczna
Mariusz Konieczny
Arkadiusz Korwin-Gronkowski
Romuald Henryk Kośla OFM
Mirosław Kowalczyk
Marian SAC Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk SJ
Stanisław Kozakiewicz
Dariusz SDB Kozłowski
Ryszard Kozłowski
Remigiusz Król
Janusz Królikowski
Aneta Krupka
Krzysztof Krzemiński
Zbigniew Kubacki SJ
Dominik Kubicki
Grzegorz Kucza
Bogdan Kulik
Bożena Kulikowska
Janusz MIC Kumala
Sławomir Kunka 

Jarosław Kupczak OP
Bogusław Kwiatkowski
Adam Lasek
Janusz Lekan
Jerzy Lewandowski
Jarosław Lipniak
Piotr Liszka CMF
Andrzej Lwowski
Piotr Malinowski
Anna Maliszewska
Andrzej Małachowski
Maciej Manikowski
Marek Marczak
Józef Matuszyński
Krzysztof Michalczak
Jarosław Moskałyk
Łukasz Mudrak
Anna Murawska
Antoni Nadbrzeżny
Andrzej Napiórkowski
Julian Nastałek
Cezary Naumowicz
Tomasz Nawracała
Jacek Neumann
Józef Niewiadomski
Wojciech Nowacki
Czesław Noworolnik
Dariusz Oko
Witold Okrasa
Krzysztof Ora
Mieczysław Ozorowski
Agnieszka Paciorkowska
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Dariusz Pater
Sławomir Pawłowski SAC
Kazimierz Pek
Andrzej Penke
Andrzej Perzyński
Wojciech Pęcherzewski
Paweł Pielka
Pawel Pietrusiak
Eligiusz Piotrowski
Dariusz Piskorski
Norbert Podhorecki
Janusz Podlaszczak
Rajmund Porada
Bartosz Porzeziński
Szczepan Praśkiewicz OCD
Andrzej Proniewski
Mateusz Przanowski OP
Marek Przybylski 

Robert Ptak SCJ
Marek Pyc
Stanisław Rabiej
Maciej Raczyński-Rożek
Marian Rojek
Piotr Rossa
Wiesław Rusin
Robert Rynkowski
Jarosław Rzymski
Łukasz Samiec OFMConv
Robert Samsel
Przemysław Sawa
Edward Sienkiewicz
Wacław Siwak
Leon Siwecki
Bonawentura Smolka OFM
Cezary Smuniewski
Karol Sokołowski
Adam Strojny
Grzegorz Strzelczyk
Jan Paweł Strumiłowski
Jan Daniel Szczurek
Krzysztof Szlanta
Henryk Szmulewicz
Krzysztof Szwarc
Jerzy Szymik
Mariusz Szypa
Sławomir Śledziewski
Mariusz Tabaczek
Sławomir Tokarek
Mariusz Trojanowski
Jan Tyrawa
Mariusz Uniżycki OFM
Krzysztof Wałczyk SJ
Paweł Warchoł OFMConv.
Józef Warzeszak
Krzysztof Wendlik OSPPE 
Krzysztof Węsierski
Grzegorz Wiończyk
Krzysztof Zenon Wiśniewski
Adam Wojtczak
Krzysztof Wojtkiewicz
Krzysztof Wolnica
Włodzimierz Wołyniec
Robert Woźniak
Edwin Wójcik
Radosław Krystian Wroński
Sławomir Zatwardnicki
Michał Zborowski
Wojciech Życiński SDB 

aktualności

z Facebooka (https://www.facebook.com/dogmatycy/)


Wrocławski Przegląd Teologiczny – numer poświęcony twórczości Josepha Ratzingera
Redakcja półrocznika „Wrocławski Przegląd Teologiczny” zaprasza Autorów – reprezentujących nauki teologiczne, biblistykę, filozofię oraz nauki pomocnicze teologii – do nadsyłania niepublikowanych artykułów naukowych. Tom nr 2 z 2023 roku zostanie poświęcony w całości twórczości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. To postać szczególnie ważna dla Papieskiego Wydziału Teologicznego, wydawcy naszego czasopisma. Ratzinger jest doktorem honoris causa naszej uczelni i chcielibyśmy uhonorować jego osobę przez to, że w sposób twórczy zajmiemy się spuścizną teologiczną, którą nam pozostawił.
W związku z tym prosimy uczonych z różnych ośrodków o napisanie artykułu do Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Liczymy na pogłębione badania skutkujące artykułami najwyższej jakości, które wniosłyby wkład do współczesnej myśli teologicznej. Nasze czasopismo jest dostępne w międzynarodowej bazie ATLA, dlatego opublikowane teksty będą czytane na całym świecie.
Zapraszamy do współtworzenia tej wyjątkowej publikacji. Nadesłane artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów w podjętym w artykule obszarze badań, w formule „double-blind review”.
Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2023 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: przeglad@pwt.wroc.pl.
Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za poświęcony czas,
Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego


ZJAZDY (konferencje) Towarzystwa

(w ich ramach odbywają się też walne zebrania TTD)


CZY TEOLOGIA POTRZEBUJE FILOZOFII? JAKIEJ FILOZOFII? 
WT UMK W TORUNIU, 16-18 WRZEŚNIA 2019
PONIEDZIAŁEK (16 września)
Przyjazd i zakwaterowanie
17.00 – Msza Święta – dla chętnych
18.00 – kolacja
18.30 – zebranie TTD
- sprawozdanie zarządu TTD za ubiegły rok
- dyskusja nad wspólnymi projektami TTD
- wieczór integracyjny: Co nowego w teologii dogmatycznej? (okazja do zaprezentowania własnych badań, monografii, ważnych książek …)
WTOREK (17 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego – ks. bpa dra hab. Wiesława Śmigla
9.00 – śniadanie
Sesja I: Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (UMK, Toruń);
ks. dr Sławomir Kunka (UMK, Toruń)
9.45 – 10.30 – „Czy Objawienie biblijne proponuje (zawiera) konkretną filozofię?” – o. prof. Gregory Tatum OP (Angelicum, Rzym)
10.30 – 11.15 – „Filozofia a teologia u Ojców” – ks. prof. Gulio Maspero (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Czy metafizyka jest konieczna w teologii? Jaka metafizyka?” – o. prof. Thomas J. White OP (Angelicum, Rzym)
12.20 – 13.15 – dyskusja
13.15 – obiad
14.30 – blok rekreacyjno-integracyjny z kolacją


ŚRODA (18 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana
9.00 – śniadanie
Sesja II: Prowadzenie: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (UMK, Toruń)
9.45 – 10.30 – „Linie podziału w teologii po Soborze Watykańskim Drugim” – prof. Tracy Rowland (Notre Dame University, Sydney)
10.30 – 11.15 – „Personalistyczny zwrot w teologii. Próba bilansu” – ks. prof. Jose Granados (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Szanse i problemy teologii post-metafizycznej” – ks. prof. Robert Woźniak (UP JP II, Kraków)
12.20 – 13.00 – dyskusja
13.00 – podsumowanie sympozjum
13.15 – obiad


Poprzednie zjazdy/konferencje:

 1. KRAKÓW 2018
  17-19 września.   Źródło teologii: Pismo święte w Tradycji
 2. LUBLIN 2017
  18-20 września, Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami
 3. ŚWIDNICA 2016
  12-14 września, Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych
 4. BYDGOSZCZ 2015
  21-23 września, Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej 
 5. RZESZÓW 2014
  15-17 września, Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności 
 6. ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH 2013
  16-18 września, Duch Kościoła – Kościół Ducha
 7. BIAŁYSTOK 2012
  17-19 września, Człowieczeństwa Boga
 8. PELPLIN 2011
  19-21 września, Problem teologii ponowoczesności
 9. POZNAŃ 2010
  16 września (w ramach VIII Kongresiu Teologów Polskich)
 10. ZAMOŚĆ 2009
  22-24 września, Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia
 11. KOSZALIN 2008
  16-19 września, Teologia polska na przyk ładzie twórczości ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika
 12. POZNAŃ 2007
  20-22 września, Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła. Teologia znaków czasu 
 13. WROCŁAW 2006
  20-22 września, Perspektywy polskiej teologii – specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii
przejdź do czasopisma

Teologia w Polsce

Czasopismo (półrocznik)
Towarzystwa Teologów Dogmatyków
dostępne jest on-line w wersji pełnotekstowej.

Adres

ks. prof. dr hab. Janusz Bujak
ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin

Kontakt

Email: 
jbujak@koszalin.opoka.org.pl