TOWARZYSTWO
TEOLOGÓW
DOGMATYKÓW

skupia środowisko polskich teologów katolickich specjalizujących się w dogmatyce

powiadom znajomych...

informacje i statut

TTD powstało poprzez przekształcenie Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich przy KEP w stowarzyszenie. Konferencja Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku zatwierdziła Statut Towarzystwa Teologów Dogmatyków na czas nieokreślony. Tym samym KEP nadała Towarzystwu Teologów Dogmatyków, jako prywatnemu stowarzyszeniu wiernych, działającemu na terenie Polski kościelną osobowość prawną w rozumieniu kan. 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

STATUT TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Teologów Dogmatyków”.
2. Towarzystwo Teologów Dogmatyków, nazwane dalej „Towarzystwem”, ma charakter naukowy.
§ 2
1. Towarzystwo jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
Towarzystwo kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK.
§ 4
Towarzystwo posługuje się pieczątką z napisem: Towarzystwo Teologów Dogmatyków.

Rozdział 2. Cele i środki działania
§ 5
1. Celem Towarzystwa jest:
1) analiza sytuacji człowieka, świata i Kościoła w świetle Objawienia Bożego,
2) promocja teologii w środowiskach kościelnych i naukowych,
3) wspieranie prac doktrynalnych Konferencji Episkopatu Polski,
4) organizowanie seminariów naukowych i sympozjów,
5) troska o dydaktykę teologii dogmatycznej.
2. Cel ten jest osiągany w szczególności poprzez:
1) popieranie kontaktów między teologami i dialogu ekumenicznego, dialogu między religiami oraz dialogu teologii z kulturą,
2) wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji,
3) współpracę ze towarzystwami teologicznymi, także z innych krajów,
4) współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi,
5) przynajmniej raz w roku organizowaną sesję naukową.

Rozdział 3. Członkowie Towarzystwa
§ 6
Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych.
§ 7
Wniosek o przyjęcie do Towarzystwa winien być zgłoszony do Zarządu na piśmie. Wymaga on pisemnego poparcia dwóch członków Towarzystwa. Zarząd decyduje o przyjęciu zainteresowanego i informuje go o tym w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia,
§ 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być: osoby fizyczne - duchowne i świeckie, należące
do Kościoła Rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, w szczególności: pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów i instytutów teologii oraz wyższych seminariów duchownych z Polski oraz z zagranicy.
2. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa.
§ 9
Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.
§ 10
1. Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, Mogą nimi zostać wybitni teologowie oraz duchowni rzymskokatoliccy, także z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich,
2. Członek honorowy ma prawo do informacji o pracach Towarzystwa i do otrzymywania publikacji Towarzystwa.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni:
1) uczestniczą w pracach Towarzystwa,
2) uzyskują informacje o pracach Towarzystwa,
3) korzystają z oferowanych przez Towarzystwo możliwości dalszego rozwoju naukowego,
4) biorą czynny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem decydującym,
5) posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2) płacenia składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.
3. Członkostwo zwyczajne ustaje:
1) z chwilą śmierci członka,
2) po pisemnej rezygnacji złożonej przez członka,
3) przez wykluczenie z Towarzystwa.
4. Członek zwyczajny Towarzystwa może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa, gdy:
1) nie uiszcza składek przez dwa kolejne lata,
2) nie przestrzega postanowień Statutu oraz decyzji władz Towarzystwa lub w inny sposób działa na jego szkodę,
3) publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice [por. kan. 316 § 2 KPK].
5. Członek wykluczony przez Zarząd posiada prawo odwołania się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział 4. Władze Towarzystwa
§ 12
Organami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 13
Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Towarzystwa, odbywa się przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby może być zwoływane częściej. Może się ono odbyć podczas dorocznej sesji naukowej Towarzystwa.
§ 14
Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając o tym pisemnie (e-mailowo) wszystkich członków zwyczajnych przynajmniej na miesiąc przed planowanym jego terminem. Zarząd wskazuje czas i miejsce Warnego Zebrania. W ciągu dwóch tygodni od informacji o Zebraniu członkowie powinni zgłaszać do Zarządu swoje wnioski. Zarząd przygotowuje program Zebrania. Zarząd powinien przewidywać również czas na modlitwę, także za zmarłych teologów.
§ 15
Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest jego honorowym przewodniczącym.
§ 16
1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu i wykonania budżetu bezwzględną większością głosów uczestników spotkania oraz uchwala budżet na następny rok.
2. Rok działalności Towarzystwa kończy się 31 sierpnia każdego roku.
§ 17
1. Zarząd Towarzystwa składa się z:
1) prezesa,
2) wiceprezesa,
3) sekretarza-skarbnika,
4) dwóch członków.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora.
3. Prezesem powinien być profesor lub doktor habilitowany, a wyjątkowo doktor, jeśli przemawiają za tym poważne racje.
§ 18
1. Prezes i Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio, na trzy lata - przez Walne
Zebranie, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wybrana z grona nie kandydujących do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.
§ 19
1. Zarząd kieruje sprawami Towarzystwa zgodnie ze Statutem, w tym ustala wysokość składki.
2. Spotkania Zarządu odbywają się kilka razy w roku i są protokołowane.
3. Prezes kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Towarzystwa. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
4. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119 n. 1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
§ 20
1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
2. W razie śmierci lub rezygnacji wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich obowiązki innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 21
Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:
1) powiadomienie członków Towarzystwa o Walnym Zebraniu,
2) powiadomienie członków Towarzystwa o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu,
3) prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Towarzystwa,
4) przyjmowanie rocznych składek od członków Towarzystwa oraz innych wpływów,
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Towarzystwa, a także wydatków i wpływów.
§ 22
Walne Zebranie lub Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Towarzystwa.
§ 23
1. Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, wybieranych na trzy lata przez Walne Zebranie.
2. Komisja ocenia zgodność działalności Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania. Składa też wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu albo wniosek o jego odwołanie w trakcie trwania kadencji.
§ 24
Towarzystwo podlega Komisji do spraw Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział 5. Osobowość prawna i majątek
§ 25
Towarzystwo, do czasu dopełnienia formalności określonych w § 26, nie posiada osobowości prawnej cywilnej, a tylko osobowość prawną kościelną i nie może być podmiotem praw i obowiązków majątkowych. Posiada jednak własny budżet pochodzący ze składek członków oraz innych wpływów.
§ 26
1. Towarzystwo obok osobowości prawnej kościelnej może posiadać osobowość prawną cywilną. Decyzja, co do czasu i sposobu uzyskania osobowości prawnej cywilnej wymaga osobnej uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów.
2. W przypadku uzyskania przez Towarzystwo osobowości prawnej cywilnej może ono posiadać własny majątek. Do Zarządu tym majątkiem stosuje się w szczególności przepisy niniejszego rozdziału.
§ 27
Towarzystwo posiada własne środki materialne pochodzące między innymi:
1) z subwencji lub dotacji,
2) z darowizn, spadków, zapisów, itp.,
3) z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jego własność oraz z obrotu tym majątkiem.
§ 28
W dysponowaniu środkami materialnymi Towarzystwo wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przestrzega innych przepisów, w szczególności kan. 1282, kan. 1284 § l i kan. 1290 KPK.
§ 29
Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu prezesa i sekretarza. Prezes i sekretarz mogą upoważnić swoich zastępców.
§ 30
Prezes zarządza funduszami Towarzystwa w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem:
1) jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i danym, w zakresie zwykłego zarządu oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie,
2) reprezentuje Towarzystwo przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem są w szczególności: bez względu na wartość przedmiotu czynności - zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki, a także inne czynności, gdy wartość
ich przedmiotu przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15.000 Euro - w szczególności zaciągnięcie kredytu i pożyczki. Na dokonanie tych czynności wymagana jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda Walnego Zebrania.

Rozdział 6. Przepisy końcowe
§ 31
Statut Towarzystwa może być zmieniony w całości lub w części przez uchwałę Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, obecnych na Walnym Zebraniu zwyczajnych członów Towarzystwa, Uchwała ta obowiązuje od chwili zatwierdzenia jej przez Konferencję Episkopatu Polski.
§ 32
Każdy zwyczajny członek Towarzystwa ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do statutu, przynajmniej na trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.
§ 33
1. Towarzystwo może zostać rozwiązane:
1) uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych - uchwała ta winna być zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski,
2) uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, w sytuacji, o której mówi kan. 326 § l KPK.
2. W razie rozwiązania Towarzystwa jego dokumentację należy przekazać Sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja Episkopatu Polski
na swym 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku, zatwierdziła Statut na czas nieokreślony.

podpisał Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

WŁADZE TOWARZYSTWA

prezes:

ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (WT US, Koszalin)

wiceprezes: 

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz prof. UWM (WT UWM, Olsztyn)

sekretarz/skarbnik: 

ks. dr Bogdan Kulik MSF (WT UAM, Kazimierz Biskupi)

członkowie: 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław)

ks. dr hab. Tomasz Nawracała prof. UAM (WT UAM, Poznań)

komisja rewizyjna: 

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (UPJPII, Kraków)

ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński prof. UMK (WT UMK, Toruń)

ks. dr Mariusz Jagielski (WT US, Gorzów Wielkopolski) 


Wcześniejsze zarządy:

2017-2023

prezes:
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII, Kraków)
wiceprezes:
ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)
sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzW (ASzW, Warszawa)
członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (KUL, Lublin)
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (UPJPII, Tarnów

2014-2017

Prezes:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. zw. UKSW (Radom)
Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)
Sekretarz/skarbnik:
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL - Radom)
Członkowie:
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Proniewski (Białystok)


2011 - 2014
Prezes:
ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, prof. PFT (Wrocław)
Wiceprezes:
ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice)
Sekretarz/skarbnik:
ks. dr Andrzej Choromański (Warszawa- Łomża)
Członkowie:
ks. dr Robert Woźniak (Kraków)
ks. dr Andrzej Proniewski (Białystok)
 
- 2011
Prezes:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Wiceprezes:
ks. dr hab. Krzysztof Guzowski prof. KUL
Sekretarz, skarbnik:
ks. dr Grzegorz Barth
Członkowie:
ks. bp dr hab. Andrzej Czaja prof. KUL
ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk

CZŁONKOWIE

Zainteresowanych członkostwem prosimy o wypełnienie deklaracji (wymagana rekomendacja dwóch członków) i przesłanie jej na adres Towarzystwa.

Deklaracja członkowska

członkowie honorowi

bp dr Białogłowski Edward
bp dr hab. Budzik Stanisław
bp dr Cisło Mieczysław
ks. dr Dunajski Antoni
ks. dr Dylus Franciszek
ks. dr hab. Karwacki Roman
ks. prof. dr hab. Liszka Piotr CMF
ks. dr Ludwisiak Tomasz SJ
bp prof. dr hab. Napierała Stanisław

o. prof. dr hab. Napiórkowski Stanisław Celestyn OFM Conv.
abp prof. dr hab. Nossol Alfons 
abp prof. dr hab. Ozorowski Edward
ks. prof. dr hab. Parzyszek Czesław
o. prof. dr hab. Salij Jacek OP
ks. dr Siudy Teofil
ks. dr Sowa Władysław
ks. prof. dr hab. Szymik Jerzy
ks. dr Szymona Wiesław OP
bp dr Wilski Teofil
bp prof. dr hab. Wojtkowski Julian 

członkowie zwyczajni

ks. dr. Adamczyk Marek SVD
ks. dr hab. Babiński Jarosław
ks. dr hab. Bachanek Grzegorz
ks. dr Baran Wojciech Dariusz
ks. dr hab. Bartosik Grzegorz OFM Conv.
o. dr hab. Blaza Marek Jerzy SJ
ks. prof. dr hab. Bokwa Ignacy
ks. dr Bondzio Tomasz
ks. prof. dr hab. Bujak Janusz
ks. mgr lic Calore Giacomo
ks. dr Choromański Andrzej
ks. dr Chrzęstek Mirosław Piotr
ks. mgr lic. Chrzęstek Tomasz Jan
ks. dr Chyła Janusz
bp dr hab. Czaja Andrzej, prof. UO
dr Czura Tomasz
ks. dr hab. Dąbrowski Wiesław
abp dr Depo Wacław
ks. dr hab. Drzyżdżyk Szymon
dr Dudek – Kowalska Agnieszka
ks. dr Dudkiewicz Mateusz
ks. dr Duszek Kamil Edward
ks. dr Dziedzina Waldemar Piotr SMA
ks. prof. dr hab. Ferdek Bogdan
dr Ficoń Marta
ks. dr Froniewski Jacek Adam
ks. prof. dr hab. Gardocki Dariusz SJ
ks. dr Gąsecki Krzysztof
mgr lic. Giglok Marta
ks. prof. dr hab. Glaeser Zygfryd
ks. mgr Godlewski Karol Kajetan
o. dr Golubiewski Michał OP
ks. prof. dr hab. Góźdź Krzysztof
ks. dr Grabowski Jarosław
dr Halkowicz Katarzyna
ks. dr Jagielski Mariusz
ks. prof. dr hab. Jagodziński Marek
ks. dr Jaros Dariusz
ks. prof. dr hab. Jaskóła Piotr
ks. dr Jasina Paweł
ks. dr hab. Jaśkiewicz Sylwester
ks. dr Jaźniewicz Wojciech
bp dr Jezierski Jacek
ks. dr Jędrzejczyk Grzegorz
ks. prof. dr hab. Kałużny Tadeusz SCJ
ks. prof. dr hab. Kantyka Przemysław  

ks. mgr lic. Kapłon Szymon Piotr
ks. dr hab. Kasprzak Artur
ks. dr hab. Kempa Jacek
ks. dr hab. Kiejkowski Paweł
ks. dr hab. Klejnowski-Różycki Dariusz
ks. dr Koc Paweł
ks. dr Kocoł Mariusz Mateusz
ks. dr Koclęga Jan
o. dr hab. Kośla Romuald Henryk OFM
ks. dr hab. Kowalczyk Mirosław
ks. prof. dr hab. Kowalczyk Marian SAC
ks. dr Kowalczyk Dariusz SJ, prof. PUG
mgr Kowalczyk Wojciech
ks. dr hab. Kozakiewicz Stanisław
ks. dr hab. Król Remigiusz
ks. prof. dr hab. Królikowski Janusz
dr Krupka Aneta
dr Krysiak Iwona
ks. dr hab. Krzemiński Krzysztof
ks. prof. dr hab. Kubacki Zbigniew SJ
ks. dr Korwin-Gronkowski Arkadiusz
ks. dr Kulik Bogdan MSF
ks. dr Kumala Janusz MIC
o. prof. dr hab. Kupczak Jarosław OP
ks. dr Kwiatkowski Bogusław
ks. dr Lasek Adam
ks. dr hab. Lekan Janusz
ks. prof. dr hab. Lewandowski Jerzy
ks. dr hab. Lipniak Jarosław
bp dr Marczak Marek
ks. mgr lic. Mętlewicz Krzysztof
ks. prof. dr hab. Moskałyk Jarosław
ks. dr Mudrak Łukasz
s. dr Murawska Anna
ks. dr hab. Nadbrzeżny Antoni
o. prof. dr hab. NapiórkowskiAndrzej OSPE
ks. dr Nastałek Julian
ks. dr Naumowicz Cezary
ks. dr hab. Nawracała Tomasz
ks. dr hab. Neumann Jacek
ks. prof. dr hab. Niewiadomski Józef
ks. dr Nowacki Wojciech
ks. dr Ora Krzysztof
ks. prof. dr hab. Ozorowski Mieczysław
dr hab. Parzych-Blakiewicz Katarzyna  

ks. dr hab. Pater Dariusz
ks. dr hab. Pawłowski Sławomir SAC
ks. dr hab. Pek Kazimierz
s. dr Pędrak Anna Justyna
ks. dr Pielka Paweł Grzegorz
ks. dr Podlaszczak Janusz
dr Popiołek Piotr Sebastian
ks. dr hab. Porada Rajmund
ks. dr Porosło Krzysztof Konrad
o. dr hab. Praśkiewicz Szczepan OCD
ks. dr hab. Proniewski Andrzej
ks. dr Ptak Robert SCJ
ks. prof. dr hab. Rabiej Stanisław
ks. dr Raczyński-Rożek Maciej
mgr lic. Rogula Krzysztof
ks. dr hab. Rossa Piotr
dr Rynkowski Robert
ks. dr Rzymski Jarosław
o. dr Samulnik Tomasz OP
ks. dr Sawa Przemysław
ks. dr Sękowski Piotr
ks. dr Słowak Karol
dr hab. Smentek Izabella Małgorzata
ks. dr hab. Smuniewski Cezary
ks. dr Strzelczyk Grzegorz
o. dr hab. Strumiłowski Jan Paweł OP
ks. prof. dr hab. Szczurek Jan Daniel
mgr lic. Szlanta Krzysztof Marek
ks. dr Szypa Mariusz
ks. dr Śledziewski Sławomir
ks. dr Tkaczyk Łukasz Jerzy
ks. dr Tokarek Sławomir
ks. dr Trojanowski Mariusz
bp dr Tyrawa Jan
o. dr Uniżycki Mariusz OFM
ks. dr Vintou Yauhen
ks. prof. dr hab. Warzeszak Józef
o. dr Wielgosz Karol OP
ks. dr Wiśniewski Krzysztof Zenon
o. dr Wiśniewski Łukasz OP
o. dr hab. Wojtczak Adam OMI
ks. prof. dr hab. Wołyniec Włodzimierz
ks. dr hab. Woźniak Robert
dr Wójcik Edwin
dr hab. Zatwardnicki Sławomir
dr Zborowski Michał


aktualności

z Facebooka (https://www.facebook.com/dogmatycy/)


Wrocławski Przegląd Teologiczny – numer poświęcony twórczości Josepha Ratzingera
Redakcja półrocznika „Wrocławski Przegląd Teologiczny” zaprasza Autorów – reprezentujących nauki teologiczne, biblistykę, filozofię oraz nauki pomocnicze teologii – do nadsyłania niepublikowanych artykułów naukowych. Tom nr 2 z 2023 roku zostanie poświęcony w całości twórczości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. To postać szczególnie ważna dla Papieskiego Wydziału Teologicznego, wydawcy naszego czasopisma. Ratzinger jest doktorem honoris causa naszej uczelni i chcielibyśmy uhonorować jego osobę przez to, że w sposób twórczy zajmiemy się spuścizną teologiczną, którą nam pozostawił.
W związku z tym prosimy uczonych z różnych ośrodków o napisanie artykułu do Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Liczymy na pogłębione badania skutkujące artykułami najwyższej jakości, które wniosłyby wkład do współczesnej myśli teologicznej. Nasze czasopismo jest dostępne w międzynarodowej bazie ATLA, dlatego opublikowane teksty będą czytane na całym świecie.
Zapraszamy do współtworzenia tej wyjątkowej publikacji. Nadesłane artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, ekspertów w podjętym w artykule obszarze badań, w formule „double-blind review”.
Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2023 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres: przeglad@pwt.wroc.pl.
Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za poświęcony czas,
Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego


ZJAZDY (konferencje) Towarzystwa

(w ich ramach odbywają się też walne zebrania TTD)


CZY TEOLOGIA POTRZEBUJE FILOZOFII? JAKIEJ FILOZOFII? 
WT UMK W TORUNIU, 16-18 WRZEŚNIA 2019
PONIEDZIAŁEK (16 września)
Przyjazd i zakwaterowanie
17.00 – Msza Święta – dla chętnych
18.00 – kolacja
18.30 – zebranie TTD
- sprawozdanie zarządu TTD za ubiegły rok
- dyskusja nad wspólnymi projektami TTD
- wieczór integracyjny: Co nowego w teologii dogmatycznej? (okazja do zaprezentowania własnych badań, monografii, ważnych książek …)
WTOREK (17 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego – ks. bpa dra hab. Wiesława Śmigla
9.00 – śniadanie
Sesja I: Prowadzenie: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (UMK, Toruń);
ks. dr Sławomir Kunka (UMK, Toruń)
9.45 – 10.30 – „Czy Objawienie biblijne proponuje (zawiera) konkretną filozofię?” – o. prof. Gregory Tatum OP (Angelicum, Rzym)
10.30 – 11.15 – „Filozofia a teologia u Ojców” – ks. prof. Gulio Maspero (Pontificia Università della Santa Croce, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Czy metafizyka jest konieczna w teologii? Jaka metafizyka?” – o. prof. Thomas J. White OP (Angelicum, Rzym)
12.20 – 13.15 – dyskusja
13.15 – obiad
14.30 – blok rekreacyjno-integracyjny z kolacją


ŚRODA (18 września)
8.00 – Msza Święta koncelebrowana
9.00 – śniadanie
Sesja II: Prowadzenie: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (UMK, Toruń)
9.45 – 10.30 – „Linie podziału w teologii po Soborze Watykańskim Drugim” – prof. Tracy Rowland (Notre Dame University, Sydney)
10.30 – 11.15 – „Personalistyczny zwrot w teologii. Próba bilansu” – ks. prof. Jose Granados (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Rzym)
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.20 – „Szanse i problemy teologii post-metafizycznej” – ks. prof. Robert Woźniak (UP JP II, Kraków)
12.20 – 13.00 – dyskusja
13.00 – podsumowanie sympozjum
13.15 – obiad


Poprzednie zjazdy/konferencje:

 1. KRAKÓW 2018
  17-19 września.   Źródło teologii: Pismo święte w Tradycji
 2. LUBLIN 2017
  18-20 września, Osoba ludzka – rzeczywistość czy użyteczna metafora? Teologia w dyskursie z naukami
 3. ŚWIDNICA 2016
  12-14 września, Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa teologiczna fenomenów religijnych
 4. BYDGOSZCZ 2015
  21-23 września, Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej 
 5. RZESZÓW 2014
  15-17 września, Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności 
 6. ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH 2013
  16-18 września, Duch Kościoła – Kościół Ducha
 7. BIAŁYSTOK 2012
  17-19 września, Człowieczeństwa Boga
 8. PELPLIN 2011
  19-21 września, Problem teologii ponowoczesności
 9. POZNAŃ 2010
  16 września (w ramach VIII Kongresiu Teologów Polskich)
 10. ZAMOŚĆ 2009
  22-24 września, Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia
 11. KOSZALIN 2008
  16-19 września, Teologia polska na przyk ładzie twórczości ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika
 12. POZNAŃ 2007
  20-22 września, Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła. Teologia znaków czasu 
 13. WROCŁAW 2006
  20-22 września, Perspektywy polskiej teologii – specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii
przejdź do czasopisma

Teologia w Polsce

Czasopismo (półrocznik)
Towarzystwa Teologów Dogmatyków
dostępne jest on-line w wersji pełnotekstowej.

Adres

ks. prof. dr hab. Janusz Bujak
ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin

Kontakt

Email: 
jbujak@koszalin.opoka.org.pl